Felnémeti Gondozási Központ és Civil Ház

A Felnémeti Gondozási Központ és Civilház a Regionális Fejlesztés Operatív Prog­ram keretében valósult meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával létrehozott intézmény a Kovács Jakab u. 102. szám alatt található.

A hivatalos és ünnepélyes átadásra 2008. január 22-én került sor.

A megvalósítás során a mai kor igényeinek megfelelő műszaki megoldásokkal éltek a tervezők, kivitelezők. Hő- és hangszigetelt nyílászárók, tűzjelző berendezések, korsze­rű szociális helyiségek a mozgássérültek részére is, akadálymentes bejáratok és a Civil Ház használatához egy személylift az emeleti helyiségek eléréséhez.

A komplex 565m2-es intézmény létrehozásával a cél a városrész valódi közösséggé válásának elősegítése, az itt élő emberek kulturális és szociális igényeinek kielégítése. A projekt eredményeként az épület – mely az 1950-es években Tanácsházaként, majd ké­sőbb óvodaként üzemelt, – új funkciót kapott, melynek intézményi működtetését az egri Családsegítő Intézet látja el. A gondozási központhoz kert is tartozik, díszburkola-tos járdával, kerti padokkal, tüzrakó hellyel és filagóriával. Az épület kibővült egy kor­szerű melegítő konyhával és étkezővel is.

Az épület földszintjén kapott helyet a Gondozási Központ, amely elsősorban az idősek illetve a rászorulók mindennapos szociális és egyéb problémáinak megoldásában segít.

A felnémeti Gondozási Központ a Családsegítő Intézet Idősgondozási Szolgálat szervezeti egységébe tartozó tagintézmény, amely az 1993. évi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint alapszolgáltatást nyújt.

Ellátási területe:

 • Felnémet
 • Pásztorvölgy
 • Sánc
 • Berva, I-II számú lakótelep

A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások köre:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • idősek nappali ellátása

Étkeztetés: azon szociálisan rászorult személyek számára legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átme­neti jelleggel nem képesek megoldani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyaté­kosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

formái:

 • ebéd – diétás ebéd
 • vacsora

igénybevételének módja lehet:

 • elvitellel
 • helyben fogyasztással (klubtagok részére)
 •  lakásra szállítással (gépkocsival történő)

időtartama:

 • hétfőtől – péntekig
 • hétfőtől – vasárnapig

Házi segítségnyújtás: a feladat során azt kell figyelembe venni, hogy az ellátást igénybevevő – fizikai, mentális, szociális szükséglete alapján – milyen segítséget kíván; saját lakókörnyezetében ellátható-e; életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotá­nak megfelelő segítséget kapjon, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásá­val és fejlesztésével biztosított legyen az ellátása.

gondozási tevékenységek:

 • segítő kapcsolat kialakítása – fenntartása
 • az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellá­tása (megfigyelés – pulzus, vérnyomás, légzés, testsúly, testmagas­ság -, az észlelt tünetek rögzítése, jelzése az orvos felé, orvoshoz kísérés – vagy lakásra hívása; gyógyszerfelíratás – kiváltás, gyógy­szeradagolás, hatásának figyelemmel kísérése, gyógyászati segéd­eszközök alkalmazása…)
 • közreműködés a személyi (fürdetés, tisztálkodás segítése, öltözte­tés, ágyazás…) és a lakókörnyezeti (szűkebb környezet rendben tartása, mosatás…) higiéné megtartásában
 •  az ellátást igénybevevő háztartásvitelének segítése
 •  segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásban
 •  az ellátást igénybevevő személyt érintő veszélyhelyzet kialakulásá­nak megelőzése, elhárítása
 •  segítés a szellemi, kulturális és szórakoztató programokon való részvételeken
 •  közreműködés hivatalos ügyek intézésében
 •  szükség szerint hétvégi ügyeleti ellátás biztosítása

Idősek nappali ellátása: azon idősek számára elérhető, akik saját otthonukban él­nek, valamint önellátóak.

igénybe vehető szolgáltatások:

 • fizikai ellátás: napi egyszeri meleg élelem – ebéd – helyben fo­gyasztással
 • egészségügyi gondozás: környezeti, élelmezési és személyi higiéné biztosítása, egészségügyi előadások, tanácsadás, rendszeres vér­nyomás, vércukor, testsúly mérése, szükség szerint egészségügyi ellátás megszervezése, különböző rehabilitációs eszközök igénybe­vétele (pl.: masszírozó készülékek, szobakerékpár….)
 • mentális gondozás: társas kapcsolatok kiépítése, megtartása
 • foglalkoztatás: önellátással kapcsolatos teendők, közvetlen környe­zet rendben tartása, kedvtelésből végzett munkatevékenység előse­gítése, pl.: kézimunkázás, egyéb más nem munka jellegű tevékeny­ség: séta, torna, gyógytorna
 • szociális ügyintézés: (nyomtatványok beszerzése, segítségnyújtás a kitöltésében)
 • szellemi, kulturális programok, szórakoztató rendezvények szerve­zése: a klub programjai közt ismeretterjesztő előadások, szórakozta­tó programok, ünnepi megemlékezések, vetélkedők, kiállítások megtekintése, kirándulások szerepelnek a klubban meghirdetett programok mindenki számára elérhe­tőek és ingyenesek

Szolgáltatásokat önkéntes alapon lehet igénybe venni, írásbeli kérelem útján, amely­hezjövedelemigazolástjövedelem nyilatkozatot, házi orvos által kitöltött egészségügyi igazolást kell csatolni. Az igényelt ellátási formák térítési díja az Egri Önkormányzat helyi rendeletében foglaltaknak megfelelően, saját jövedelem alapján kerül kiszámítás­ra.

A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges formanyomtatványok a Gondozási Köz­pontban szerezhetőek be.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellátásában szakirányú végzettséggel ren­delkező munkatársak működnek közre.

Nyitvatartási idő: hétköznapokon 8°° – 16°°

Gondozási Központ vezetője: Baloghné Berecz Krisztina

Elérhetőségek:

A Civil Ház a Gondozási Központ emeletén kapott helyet. A Felnémeten működő civil szervezeteknek ad otthont, találkozóhelyet. A „Segít a Város” Alapítvány kezelé­sében áll.


Bródy Sándor Megyei Könyvtár 2. számú fiókkönyvtára

A város több pontján működő fiókkönyvtári hálózat igyekszik a lakóhelyhez köze­lebb vinni a könyvtári szolgáltatásokat. A kölcsönözhető dokumentumok gazdag válasz­tékával és informatikai szolgáltatásokkal kívánjuk szolgálni a tanulás, az informálódás és a szórakozás terén a felnőtt és gyermek könyvtárhasználókat.

Szolgáltatások:

Tájékoztatás

 • könyvárunk szolgáltatásairól személyesen vagy telefonon
 • más könyvtárak szolgáltatásáról és gyűjteményéről
 • a katalógusok használatáról

Helyben használat

 • kézikönyvtárban elhelyezett állomány – lexikonok, enciklopédiák, szótárak, monográfiák, képzőművészeti albumok
 • napi-és hetilapok, folyóiratok

Kölcsönzés

 • A szabadpolcon elhelyezett dokumentumok kölcsönzése könyvtári tagsággal rendelkezők számára.

 Könyvtárközi kölcsönzés

 • Lehetőséget biztosít az olvasó számára, hogy az általa keresett, de a könyvtár állományából hiányzó műveket is megkaphassa.

Internet és számítógépes szolgáltatások

 • Ingyenes internet hozzáférés és számítógép használat a fiókkönyvtárakba tele­pített e-Magyarország pontokon.

 Elérhetőségek:

 • 3300 Eger – Felnémet, Kovács Jakab u. 35.
 • Telefon: (36)431-127
 • E-mail: kettesfiok@brody.iif.hu

Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

1993-ban a fenntartó önkormányzat egy családias légkörű, optimális feltételekkel rendelkező intézményt adott át a régi, leromlott állagú, egyre csökkenő vonzerejű 11. sz. Általános Iskola helyett. Az alapfokú oktatás gimnáziumi képzéssel egészült ki.

Néhány éven belül az iskola ismét vonzó lett. Fokozatosan helyreállt a tanulói lét­szám.

Az 1-13. évfolyamokon 2-2 osztály, azaz 26 osztály tanul az iskolában. Az általános iskolai átlag osztálylétszám 24 fő, a gimnáziumi pedig 29 fő.

A régi általános iskola tanulói és tanárai az új iskolában kaptak helyet, a középiskolai tantestület folyamatosan alakult ki. Az iskola tantestülete egységes, közös vezetése van, több kolléga is tanít általános iskolai és középiskolai osztályokban egyaránt. Összesen 58 tagja van a tantestületnek.

Az iskola és környezete

Az iskola Eger felnémeti városrészében, a Pásztorvölgyben található. A telepü­lésrész az utóbbi időben látványosan fejlődött, jelenleg is sok építkezés folyik, a fiatalo­dó lakosság lélekszáma nő.

Ebben a környezetben az iskola nemcsak a kerület iskolásai számára jelentett előre­lépést – a kisdiákoknak nem kell beutazni a belvárosba, és a továbbtanulni vágyók hely­ben folytathatják középfokú tanulmányaikat -, de a felnőtt lakosság is új intézménnyel gazdagodott: használhatják a sportlétesítményeket, kiállításokon, rendezvényeken ve­hetnek részt.

Az ide beiratkozó gyerekek, tárgyi adottságait tekintve, Eger egyik legkorszerűbben felszerelt iskolájában kezdhetik meg tanulmányaikat. A szaktantermeken – ének-zenei-, rajz-, számítógépes termek, kémia-biológia-, fizika-előadók és laborok, műhelyterem, háztartási csoportszoba – kívül könyvtár, olvasóterem, 1078 m2-es tornacsarnok, kondi­cionáló terem és külső sportpályák segítik a tanulók egészséges testi-szellemi fejlődését. Biztosított a tanulók napközis elhelyezése és étkeztetése is.

Az iskola székhelyül szolgál a városrész civil szerveződéseinek is: a „Felnémet Kultúrájáért” Alapítvány innen szervezi a városrész hagyományos rendezvényeit, pl. a Felnémeti Szüret programsorozatot. Az intézményben sok egyéb esemény is helyet kap (továbbképzések, vetélkedők, értekezletek, családi események, kiállítások, bálok stb.), melyhez adott esetben felszerelést is biztosít, illetve az iskola konyhája és étterme is rendelkezésre áll.

Elérhetőségek:


 Berva-völgyi Óvoda

 Mottónk: Itt minden érted van, érezd jól magad!

Óvodánk Eger északi részén, távol a város zajától, a Berva-völgyben található.A 104 férőhelyes óvodában jelenleg 91 fő kisgyermek nevelését végezzük. Kedvező tárgyi feltételeinket a meglévő eszközkészletünkön kívül a tágas, esztétikus helyiségek, a tor­naterem, a fejlesztő szoba, a jól felszerelt nagy óvodaudvar és a gyermekek egészségvé­delme érdekében kialakított sóbarlang mutatja.

Nevelőtestületünk gyermekszerető, jól felkészült, emberi magatartásával példát mu­tató, tenni akaró emberekből áll, akik a gyermekek érdekeit előtérbe helyezve végzik nevelő munkájukat. Nevelési programunkat a gyermeki szükségletekre épített Komplex Preventív Óvodai Program alapján készítettük el, melyben kiemelt szerepet kap a játék, a mozgás és a testi- lelki egészség védelme.

A gyermekek tapasztalatszerzését, felzárkóztatását, tehetségük kibontakoztatását sokszínű tevékenységgel biztosítjuk. A tevékenységek sorában központi helyet kap a környezet megismerésére nevelés, amit az irodalmi, az ének- zenei és a vizuális nevelés fejlesztési tartalmaival együtt, komplex módon valósítunk meg. Az óvodapedagógusok munkáját logopédus és fejlesztőpedagógus segíti.

Céljainkat a szülőkkel együttműködve, a családi nevelésre építve kívánjuk megvaló­sítani, a nyitottság, empátia és a tolerancia szellemében. A szülői igények alapján nép­tánc, gyermektánc, gyermektorna foglalkozásokat szervezünk. Havi rendszerességgel táncház és bábelőadás színesíti a gyermekek életét. A középsős és nagycsoportos gyer­mekek heti egy alkalommal, egész évben úszásoktatásban vehetnek részt.

Óvodánkban dolgozó felnőttek elkötelezettek abban, hogy valamennyi gyermek számára elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó környezetet biztosítson. Valljuk, hogy a gyermekeket különleges védelem illeti meg, hogy a gyermek érdeke mindenek felett áll.

Célunk egy olyan óvoda működtetése, ahol a gyermek fontosnak érezheti önmagát, boldog örömteli életet élhet, és jól fejlesztett képességek és jó szokások birtokában bát­ran és kíváncsisággal telve kezdheti meg iskolás éveit.

Az óvoda nevelőmunkáját a szülők és a dolgozók által létrehozott alapítvány segíti.

 Elérhetőségek:

 • Eger, I. sz. Lakótelep 9. épület .
 • Tel: (36) 427-268

Egri Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A felnémeti könyvtár felújított épületében kapott helyet.

A 2010. évi települési kisebbségi önkormányzati választáson a megválasztott cigány kisebbségi önkormányzati képviselők:

 • Elnök: Lakatos Oszkár
 • Elnökhelyettes: Domboróczki Jánosné
 • Tagok: Lakatos Beáta és ifj. Lakatos Oszkár

Elérhetőségek:

 • 3300 Eger-Felnémet, Kovács Jakab út 35.
 • Telefonszám: 36 787-866
 • Zöldszám: 80/200-882
 • E-mail: egpolgh@ph.eger.hu

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Alapfeladatok:

 • Természetvédelmi kezelés, fenntartás, üzemeltetés
 • Természet állapotának felmérése, feltárása, változásainak nyomon követése (monitoring)
 • Őrszolgálat
 •  Szemléletformálás, bemutatás
 • Körzeti erdő- és vadgazdálkodási terv jóváhagyásában való közremű­ködés
 • Rendezési tervek véleményezése
 • Védett és nem védett területekkel kapcsolatos engedélyek véleménye­zése
 • Védetté nyilvánítások o Szabálysértések o Vagyonkezelés
 • Védett természeti területek visszavásárlása, kisajátítása

Elérhetőségek:

 • Cím: 3304 Eger-Felnémet, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581
 • Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

Idősek Berva-völgyi Otthona

Az Idősek Berva-völgyi Otthona 50 fő teljes ellátásról gondoskodik.

Biztosítják az idősek elhelyezését, egészségügyi ellátásukat, ápolásukat, gondozásu­kat, saját és a környezet higiéniáját. Az intézményben általános és pszichiátriai orvosi ellátás van, gyógytornász segíti orvosi javaslat alapján mozgatásukat, valamint gyógymasszőr is a rendelkezésükre áll.

Az intézményben háromszori étkezés van, biztosítják az orvos által előírt diétát is.

Rendszeres és tartalmas foglalkoztatás keretében igyekeznek megelőzni az idősek elszigetelődését, kulturális, szórakoztató és pihentető programokat szerveznek számuk­ra.

Az otthonban élő idős embereket támogatja az Egri Szociális Otthonért Alapítvány; életük tartalmasabbá, színesebbé tételét segíti.

 Elérhetőségek:

 • 3300 Eger-Felnémet, Berva-völgye, 2. sz. lakótelep
 • Tel: 36/531-530 és 36/531-534
 • Fax: 36/531-530
 • E-mail: ibevott@gmail.com

 

2 hozzászólások Intézmények

 • Zentai János szerint:

  Kedves Felnémetiek!
  Keresek egy felnémeti lakost ,aki az 50-es évek közepén,vagy a vége felé,Budán a II.ker Szász Károly utca 1 sz. ház IV. em-én vendégként lakott. Akkor a II.ker Medve utcai általános Iskolába is járt.
  Kiváncsi lennék, mi lett vele.
  Üdvözlettel : Zentai János

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Rendelési időpontok

Naptár

2024. június
H K S C P S V
« ápr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930