Agria Polgárőr Egyesület

Az Agria Polgárőr Egyesület 2009. szeptember 12-én alakult meg.

Az egyesület céljai:

 • a bűnözés visszaszorítása
 • a közbiztonság és a közlekedésbiztonság javítása
 • a bűnmegelőzés elősegítése
 • a gyermek- és ifjúságvédelem
 • a környezetvédelem népszerűsítése

Az egyesületnek jelenleg 42 tagja van, akik a fenti eszmék iránt elhivatottságot érző személyek.

Elérhetőségek:

 • Székhely: 3300 Eger-Felnémet, Kovács Jakab út 102.
 • Telefonszám: (20) 470-93-22
 • E-mail: agriapolgarorseg@gmail.com
 • Honlap: http://www.agriapolgaror.eoldal.hu

Ügyfélfogadás: minden héten, csütörtökön 10:00-11:00


Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület

Az egyesület Eger felnémeti városrészében végzi tevékenységét a Béke-telepen élő roma családok és gyermekeik életkörülményeinek javítása érdekében.

Az Egyesület célja, hogy a városrészen élő roma lakosság komplex társadalmi integ­rációját elősegítse. Az Egyesület aktívan részt vesz a felnémeti városrészen található Béke – telep közművesítésének, infrastrukturális fejlesztésének folyamatában.
Az Egyesület a helyi cigányság érdekeit képviseli a gazdasági, a kulturális és a köz­élet területein.

A szervezet tevékenysége:

2003. szeptemberében elkezdték a munkát a Béke-telep közművesítése ügyében, la­kossági fórumot tartottak képviselők, szakemberek közreműködésével.

A Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványával közösen havonta Családi Hét­végeket szerveznek, vetélkedőkkel, közösségi játékokkal, tombolával színesítve. Fon­tosnak tartják mind a gyermek- és ifjúsági korosztály, mind a felnőttek számára a kö­zösségi rendezvényeket.

Az egyesület 2006. április 7-én részt vett a Cigányság Világnapjának megszervezé­sében, ahol egynapos kulturális előadásokat tekinthettek meg az érdeklődők.

A Felnémeten élő gyermekekből, fiatalokból cigány népi tánccsoportot szerveztünk, működésüket folyamatosan biztosítják.

A SZETA Egri Alapítványával közösen nyári táborokat szerveznek, melynek kö­zéppontjában a gyerekek cigány identitástudatának erősítése áll.

Az egyesület elnöksége:

 • Elnök: Horváth Gyula
 • Alelnök: Radics Józsefné
 • Alelnök: Bátori Attila Miklósné
 • Felügyelő Bizottság elnöke: Bari Szilvia
 • Képviselője: Gáspár Sándorné

Elérhetőség:

Székhely: 3300 Eger-Felnémet, Béke út 60.


Berva-völgyi Óvodásokért Alapítvány

A Berva-völgyi Óvodásokért Alapítvány 1998 decemberében alakult, a szülők és az óvoda dolgozói hozták létre.

Az alapítvány célja: az óvoda nevelőmunkájának támogatása, kiemelt a környezet­védelem és az egészségnevelés.

Az óvodában működő sóbarlangot az alapítvány kezeli.

Az alapítvány tőkéje elsősorban az adó 1%-ból származik, valamint vállalatok, vál­lalkozók, szülők adományaiból, pályázaton nyert összegekből.

Az alapítvány támogatja az óvoda rendezvényeit: Szüret, Mikulás ünnepség, Gyer­meknap, kirándulások, bábszínház, bűvészműsor.

Szoros munkakapcsolatban áll különböző szervezetekkel:

 • Életfa Környezetvédő Szövetség
 • Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület
 • KOKOSZ/ Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége
 • Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Elérhetőségek:

 • Székhelye: 3300 Eger-Felnémet, I. sz. Lakótelep 9. épület Telefonszám: (36) 427-268
 • Képviselő neve: Gombosné Major Ilona óvónő
 • Kapcsolattartó e-mail címe: bervaovi@veszeger.hu

Felnémeti Derűs Alkony Nyugdíjas Közhasznú Egyesület

A Felnémeti Derűs Alkony Nyugdíjas Közhasznú Egyesület 2008. március 14-én alakult a felnémetiek kezdeményezésére.

Fő tevékenysége:

Felnémet hagyományainak ápolása, nyugdíjasok összefogása, rendezvények szerve­zése és lebonyolítása családias hangulatban. Közös rendezvényeik minden területre ki­terjednek, így kulturális, történelmi és egészségügyi előadásokra.

A nyugdíjas egyesület hagyományőrzője a „Felnémeti Népdalkör” nevet viseli, megalakulás óta folyamatosan működik. A hagyományőrzés ápolásában a nyugdíjas tagok saját maguk által készített népviseletben szerepelnek. Eddigi legszebb eredmé­nyük a „Ködellik a Mátra” Regionális Népzenei Találkozón országos minősítés ezüst fokozat.

Tagsága 67 fő.

Működésüket saját erőből (tagdíjból), valamint elnyert pályázatokból biztosítják.

Elérhetőségek:


Felnémet Kultúrájáért Alapítvány

A Felnémet Kultúrájáért Alapítvány 1997-ben jött létre.

A szervezet céljai:

Felnémet gazdag kulturális – elsősorban szürettel kapcsolatos – hagyományainak ápolása, újjáélesztése, a fiatal generációval való megismertetése.

A szervezet tevékenysége:

Minden évben megrendezésre kerülnek a Felnémeti Kulturális (Szüreti) Napok. A rendezvény hagyományosan 3 napos, mely a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gim­názium aulájában megrendezendő fotó-, festmény- vagy népművészeti kiállítással veszi kezdetét (csütörtök). A rendezvénysorozatot általában a város polgármestere vagy al­polgármestere nyitja meg. Kifejezetten a gyerekeknek szól a szüreti játszóház (péntek), melynek során a gyerekek a mustkészítéssel ismerkednek meg. Ezt követi (szombaton) a hagyományos szüreti koszorúszentelés a templomdombon és a szüreti felvonulás a városrész utcáin hagyományőrző csoportok és zenekar közreműködésével. A rendez­vénysorozatot végül a szombat esti szüreti bál zárja.

A kuratórium tagjai:

 • Farkas Adorján,
 • Láng András,
 • Németh József,
 • Péter Gáborné,
 • Vizi Gyuláné

Elérhetőségek:

 • Székhely: 3300 Eger-Felnémet, Pásztorvölgy u.25.
 • Telefon: (36)414-932
 • Képviselő: Takács Zoltán elnök

Felnémeti Temetőért Alapítvány

A Felnémeti Temetőért Alapítvány 2000-ben alakult.

A szervezet céljai:

A felnémeti városrész római katolikus temetőjében egy felekezeti hovatartozás nél­kül használható ravatalozó és urnatemető építése, és további hagyományos sírhelyek kialakítása; úthálózat és parkoló létesítése.

A szervezet tevékenysége:

Városrészünk egyházi temetőjében 2000-ben kezdődtek és ma is folynak munkála­tok:

 • a temetői infrastruktúra kialakítása,
 • a korszerű ravatalozó építésének befejezése,
 • a temetkezési helyek bővítése.

2005-ben megtörtént a ravatalozó használatba adása, 2009-ben pedig egy 285 férőhe­lyes urnafal került átadásra.

A Kuratórium tagjai:

 • Vizi Gyula – elnök,
 • Bíró Ervin – elnökhelyettes

Tagok:

 • Farkas Adorján,
 • Farkas János,
 • Kovácsné Harnóczi Hedvig,
 • Sós István,
 • Szarvas Dénes

Elhunyt tagok:

 • Nagy Lajos (helyette Kovácsné Harnóczi Hedvig),
 • Kovács Rafael (helyette Sós István)

Elérhetőségek:

 • Székhely: Eger-Felnémet, Sánc u. 5/a
 • Tel: (36) 515-154
 • Fax: (36)415-645

Képviselő neve:

Vizi Gyula


Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítvány

A Pásztorvölgyi Altalános Iskola és Gimnázium alapítványa 1994-ben jött létre.

Az alapítvány célja:

Az iskolában tanuló diákok tehetségének kibontakoztatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek javítása, és külföldi kapcsolatok megteremtésének segítése, elsősorban a nyelvtanulás hatékonyságának növelése céljából. Az alapítvány számos területen segíti a diákok munkáját, tanulását, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló törekvéseit. A hátrányos helyzetű tanulókat egyedi elbírálás alapján is támogatja.

Az alapítvány jóvoltából rendszeres támogatásban részesülnek az alábbi programok, rendezvények:

 • Tehetséggondozás: versenyeken, pályázatokon való részvétel finan­szírozása
 • „Tehetségeinkért” ösztöndíj: az alsó/felső/gimnáziumi tagozatról évente 3-3 tanuló részesül rendszeres, pályázat útján elnyerhető ösztöndíjban
 • Erdei iskola
 • Túraszakosztály
 • Nyelvi és turisztikai táborok
 • Külföldi csereutak, tanulmányi utak: az alapítvány minden évben támogatja a csereutak útiköltségét, valamint a rászoruló diákok részvételi díjának finaszírozásában is segítséget nyújt
 • Iskolánk akrobatikus rock ‘n’ roll csapata
 • Alkalmankénti mozi- és színházlátogatások
 • A diákönkormányzat bizonyos rendezvényei
 • Iskolánk diákújsága, a Pásztoróra
 • A poroszlói táborhely kialakításának finanszírozása
 • Az iskola eszközállományának javítása

Elérhetőségek:

 • Székhely: 3300 Eger-Felnémet, Pásztorvölgy út 25.

Az alapítvány kuratóriuma:

 • Láng András – iskolánk leköszönt igazgatója (elnök),
 • Rázsi Botond – iskolánk volt igazgatója,
 • Makovics Tiborné,
 • Halász János

Kapcsolattartó:

 • Irlanda Dezső

Az   alapítvány   tevékenységében   önkéntesen   vállalnak   feladatot   az iskola pedagógusai és diákjai.


Magyar Vásár Kulturális Egyesület

A Magyar Vásár Kulturális Egyesület 2009-ben alakult.

Az egyesület céljai:

A kulturális örökség megóvása, programszervezés, ismeretek terjesztése.

A szervezet tevékenysége:

A kulturális örökség megóvása érdekében a hagyomá­nyos kézművességek megismerése és megismertetése; képzések, előadások, táborok, vásárok szervezése.

A szervezet képviselője:

 • Vallus István elnök

Kapcsolattartó:

Elérhetőségek:

 • 3300 Eger-Felnémet, Pirinyó u. 58.
 • Telefonszám:+36 36 788715
 • Fax:+36 36 788715
 • Honlap: http://mszheves.hu

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1974-ben alakult Magyaror­szágon. A mára közel 10 ezer fő tagságot számláló egyesület 31 területi szervezettel működik a természet szolgálatában.

Fő tevékenysége:

A Heves és Borsod megyében működő Bükki helyi csoport fő tevékeny­sége ragadozó madaraink és a szalakóta védelme.

Másik fő profilja a környezeti nevelés, melynek érdekében havi rendszeres­séggel szerveznek programokat, hogy a lakosság megismerhesse a körülöt­tünk élő madarakat.

Évente több alkalommal rendeznek madárgyűrűző bemutatót és tábort.

A helyi csoport szerkeszti az Egri Zöld blogot, mely a környékbeli környe­zet- és természetvédelmi hírek, programok, események gyűjtőhelye.

Elérhetőségek:

 • Székhely: 3300 Eger-Felnémet, Sánc u. 6.
 • E-mail: bukk@mme.hu
 • Tel: (30) 518-6113

Elnök:

 • Dr. Estók Bertalan

Alelnök:

 • Szitta Tamás

Titkár:

 • Rausz Rita

Paraaqua Alapítvány

A Paraaqua Alapítvány 1999-ben alakult.

A szervezet céljai: A Paraaqua Alapítvány, mint közhasznú szervezet célja a sérült vagy ép, de fejlődésben elmaradt gyermekek preventív, korrektív és rehabilitációs szemléletű komplex mozgásfejlesztése (szenzoros tréning alapján) az észak-kelet mag­yarországi régióban, ami – első lépésként – Egert és a megyeszékhely közvetlen környékét jelenti.

A szervezet tevékenysége:

 • foglalkozások szervezése,
 • családi napok tartása,
 • ismeretterjesztő előadások

Elérhetőségek:

 • Székhely: 3300 Eger, Álmagyar út 18 (3300 Eger-Felnémet, Almárvölgyi utca),
 • Tel: (36) 510-690,
 • Fax: (36) 510-696

A szervezet képviselője:

 • Pohl Anetté,
 • Urvári Sándor

Kuratórium:

 • Malacsek Béláné elnök,
 • Dr. Ringé lhann György,
 • Dr. Rákos Etelka,
 • Lakatos Katalin

Segít a Város Alapítvány

A Segít a Város Alapítvány 1993-ben alakult.

A szervezet céljai:

Kreatív tevékenység belföldön és külföldön: elemi károktól, háborúktól szenvedők, gazdasági nehézségekkel küzdők, kulturális, etnikai elnyomás alatt szenvedők, fogyatékkal élők számára segítségnyújtás, segélyezési akciók szervezése, adományok gyűjtése.

Fő tevékenysége:

 • Környezetvédelem, és a fogyatékkal élő emberek munkába állásának segítése.

Elérhetőségek:

 • Székhelye: Eger, Zoltay u. 6-8.,
 • Telephely: Eger-Felnémet, Sánc utca 5.,
 • Tel: (36) 788-738,
 • E-mail: segitavaros(5)chello.hu

Képviselő neve:

 • Mandák Attila

SZETA Egri Alapítványa

Az egri SZETA (Szegényeket Támogató Alap) tíz évvel a „nagy SZETA” megala­kulása után, 1989-ben jött létre önálló, de az országos szervezet értékeit és a céljait ma­gáénak valló szervezetként.

A szervezet céljai:

 • a „szegények ügyének felvállalása”,
 • a rendszerváltás által generált, fokozottan jelentkező gazdasági és tár­sadalmi problémák kezelése.

A piacgazdaságra való átállásnak széles társadalmi rétegek váltak veszteseivé. Szá­zezrek vesztették el egzisztenciájukat, váltak munkanélkülivé, és ezrek kerültek ottho­nukból az utcára. A középosztály a szegények közé csúszott le, a szegények pedig még szegényebbek lettek. Az évtizedek alatt lassan megkapaszkodott cigányság ismét a tár­sadalom legaljára került. Ilyen társadalmi és gazdasági környezetben a megyei funkció­kat is ellátó városunkban is szükség volt a problémákat kezelni szándékozó, a helyi sze­gények és a cigányok érdekképviseletét ellátó szervezet létrehozására.

A szervezet tevékenysége:

Az 1989. november 18-19-én rendezett szegénységellenes hétvége be­vétele adta az alapítvány induló tőkéjét.

1998-ban elkészült az Ifjúsági Segítőház, amely egyúttal az alapítvány székhelye is.

Több mint másfél évtizedes működése alatt kiemelkedő figyelmet for­dított az egri, illetve felnémeti Béke-telep cigány lakosságának társadalmi in­tegrációjára, érdekérvényesítő képességük erősítésére, a gyermekes családok kulturális és szabadidős programjainak szervezésére.

A SZETA Egri Alapítványának tevékenységi körébe tartozik a telepi környezetben élők fejlesztése egyéni és közösségi szociális munka eszközeivel, hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatása, tanácsadás és információ­szolgáltatás szociális és jogi ügyekben, diszkrimináció elleni védelem, vala­mint adományok gyűjtése és továbbítása a rászoruló családok felé.

Elérhetőségek:

 • Székhely: 3300 Eger-Felnémet, Béke u. 60.,
 • Tel./fax: (36) 431-165

SZETA Információs Iroda:


Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület

A Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület alapításának éve: 1998.

Az egyesület célkitűzései:

 • környezeti és természetvédelmi nevelés elősegítése,
 • környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok és szakemberek össze­fogása, továbbképzése, együttműködésük elősegítése,
 • kiadványok készítése,
 • természetvédelmi kutatás,
 • környezeti rendezvények és akciók szervezése.

Tevékenység:

 • Nagy-Eged hegyi tanösvény kialakítása (1991) és működtetése,
 • Környezeti versenyek szervezése, lebonyolítása és támogatása,
 • Káan Károly Országos Természet-és Környezetismereti Verseny Heves megyei döntője (1993 óta évente),
 • Piciny kezekkel a Földért óvodai városi vetélkedő (Bervavölgyi Óvodával 2006 óta évente),
 • Kis Fürkész természetismereti vetélkedő (Somosi Kultúráért Egyesület ver­senyének szakmai támogatása),
 • Főiskolai Környezetvédelmi Napok (1995 óta évente a Föld Napja hetében),
 • Környezettani Tudományos Nap (2006 óta évente),
 • Heves megye védett természeti értékeinek kutatása (folyamatos),
Környezet- és természetvédelmi kiadványok készítése:

 • Természetismereti tanösvény a Bükk kapujában: a Nagy-Eged hegy (1991, 28 ol­dal),
 • IRÁNYTŰ a terepi környezeti nevelés tervezéséhez és megvalósításához a Bükki Nemzeti Park igazgatási területén (2001, 64 oldal),
 • Nagy-Eged hegy tanösvény (2001, leporelló),
 • Heves megyei természetvédelmi kalauz (2002, 143 oldal),
 • Természetismereti tanösvények Észak-Magyarországon (2003, 256 oldal),
 • A fenntarthatóságra oktatás-nevelés gyakorlata – egri példák (2007, 56 oldal)

Vezetőségi tagok:

 • Elnök: Dr. Kárász Imre

Tagok:

 • Dulainé Murányi Judit,
 • Dr. Kárász Tamás Imre,
 • Török Judit,
 • Katona Ildikó

Elérhetőségek:

 • 3300 Eger-Felnémet, Sánc u. 42.,
 • Telefon/fax: (36) 419- 884,
 • E-mail: karasz.imre2@upcmail.hu,
 • Kapcsolattartó: Dr. Kárász Imre elnök

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Rendelési időpontok

Naptár

2024. június
H K S C P S V
« ápr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930